Příjezd a odjezd

1. Ubytování hostů probíhá od 15.00 do 17:00 hodin. Výjimky jsou možné po předchozí dohodě.

2. Maximální počet ubytovaných, tj. 16 osob včetně dětí, nesmí být nájemcem překročen.

3. Při nástupu na pobyt předloží host doklady totožnosti.

4. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5.000 Kč v hotovosti oproti předání klíčů od chaty.
Tato kauce bude v případě bezeškodného pobytu v hotovosti vrácena nájemci při převzetí chaty zpět pronajímatelem.

5. Při pobytu nájemce přebírá host chatu včetně příslušenství bez závad. Případné závady je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli.

6. Chata musí být vyklizena a klíče předány správci v den ukončení pobytu, nejpozději do 10.00 hod. Správce provede zběžnou kontrolu.

7. Před odjezdem je host povinen uklidit pokoje a koupelnu, umýt nádobí, vyklidit lednici. Popel z kamen nevynášet. Nadprůměrné znečištění – v ceně je zahrnut standardní úklid, větší znečištění chaty (bláto na podlaze, špinavá lednice, neumyté nádobí, nevyklizená myčka, špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem chalupy apod.) bude v případě neuvedení do pořádku účtováno smluvní pokutou ve výši až 2.000 Kč a uhrazeno hotovostně z kauce. Rozbité vybavení – účtujeme pouze pořizovací ceny. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd správce a provést řádné předání objektu.

Pravidla chování hostů

1. V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek.

2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání.

3. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš, popelnice), nebo jinak znečišťovat prostory chaty.

4. Na pokojích není možno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Nájemce nesmí přemísťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z chaty též není možno přesouvat na terasu.

5. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor chaty nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč.

6. Noční klid platí od 22:00 hod do 6:00 hod.

7. Hosté nejsou oprávněni vodit do ubytovacího prostoru osoby neubytované.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Při odchodu z chaty je host zodpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (elektrická trouba, varná deska, atd.).

2. Trámy a zábradlí v horních pokojích slouží jako podpěra střechy, nejsou tedy určeny k lezení, houpání a k podobným aktivitám. Na interiérovém schodišti je třeba dávat pozor, schodnice kloužou, hrozí nebezpečí poranění.

3. Pronajímatel seznámí nájemce s ovládáním topení /termostatem/ a užíváním krbu.

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V zimním období jsou ubytovaní povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z příjezdové cesty před chatou a okolo, majitel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci.